Priložnosti

Dosegaš izjemne dosežke? Kandidiraj za nagrade Univerze v Mariboru

Študenti in študentke Univerze v Mariboru se lahko prijavite na poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru. Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Časa ni veliko, zato pohiti in kandidiraj za nagrade Univerze v Mariboru.

Študenti lahko kandidirate za naslednje nagrade:

  • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Nagrade se podeljujejo študentom I., II. in III. bolonjske stopnje. Študenti lahko kandidirajo za nagrado tako, da v razpisanem roku oddajo vlogo, ki izkazuje vsebinsko skladnost z zahtevanimi merili določenimi v pozivu h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru, študentom, ki upravičuje kandidiranje za eno izmed nagrad Univerze v Mariboru.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje meril. Kakšna so merila za kandidiranje na nagrade Univerze v Mariboru, si lahko prebereš v pozivu, ki je dodan v prilogi.

Za nagrade ne morejo kandidirati posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru, prodekana za študentska vprašanja članice Univerze v Mariboru, oziroma člana organa ali komisije, ki predlaga, ali odloča o podelitvi nagrad.

Odločitev o nagrajencih sprejema Senat UM

Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 23. 3. 2022 do 12. ure (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Vloge, ki ne bodo prispele na zgoraj naveden naslov v predpisanem roku in bodo prispele po poteku tega roka, bodo zavržene kot prepozne.

Študentski svet Univerze v Mariboru bo o prejetih vlogah odločil do konca meseca aprila 2022 na svoji seji in podal predloge za posamezne nagrade Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, ki posreduje predloge za podelitev naslovov, priznanj in nagrad, za katere je sprejela pozitivno mnenje, Senatu Univerze v Mariboru, ki odloči o podelitvi naslovov, priznanj in nagrad.

Predlogi Študentskega sveta Univerze v Mariboru bodo javno objavljeni na spletnih straneh Študentskega sveta UM, z navedbo imena in priimka kandidatov za posamezno nagrado.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button