Štipendije

Štipendije za obiske v tujini

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2018

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2018 (260. javni razpis)

Objava razpisa: 9. avgust 2018 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: od 3. september 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. septembra 2019. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene. Prijavnica k razpisni dokumentaciji bo objavljena 3. septembra 2018.

Vrednost razpisa: 400.000,00 evrov

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. junija 2018 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. septembra 2019. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 evrov za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 evrov za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 evrov. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »za 260. javni razpis«, od 3. septembra 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. septembra 2019.

 

Vso potrebno dokumentacijo najdete na spletni strani Javnega sklada RS.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGJavni sklad RS
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=708splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button