Štipendije

Za študente medicine iz Slov. Bistrice štipendije dr. Zore Janžekovič

Občina Slovenska Bistrica v študijskem letu 2023/24 razpisuje štipendije dr. Zore Janžekovič za študente enovitega magistrskega študijskega programa medicine, ki trajajo od pridobitve štipendije do zaključka študija.

Kakšni so pogoji za pridobitev štipendije?

Višina štipendije znaša 300,00 EUR mesečno. Štipendijo lahko pridobi študent medicine, od vključno I. letnika in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica.
  • Obiskuje študij v Sloveniji.
  • Je redni študent medicine.
  • Redno opravlja študijske obveznosti (nikoli ni ponavljal letnika, prekinil študija ali se kadarkoli prvič po vpisu na fakulteto prepisal. Izjemoma šteje, da je študent ponavljal letnik ali prekinil študij za največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo zaradi bolezni ali nosečnosti).
  • Ima v vseh letnikih študija najmanj povprečno oceno 8.00.
  • Se pisno obveže, da bo zaposlen v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica toliko časa, kot je bil prejemnik štipendije, razen v primeru, če zaposlitve v Zdravstvenem domu ne more dobiti.
  • V primeru, da se zaposli drugje, vrne vse prejete štipendije skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Prednost pri dodelitvi štipendije imajo študenti, ki izkazujejo slabši socialno ekonomski status. Študenti tudi ne smejo biti v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, samozaposleni in niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Štipendija do konca študija

V kolikor se štipendistu dodeli štipendija, jo prejema v vsakem študijskem letu do zaključka izobraževanja. V primeru, da se štipendiji odpove med izobraževanjem, je dolžan vrniti vse že prejete štipendije vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Kako se prijavim?

Kandidati morajo oddati vlogo za pridobitev štipendije, ki jo lahko dobijo v sprejemni pisarni občine Slov. Bistrica, na spletni strani ali pa jo zahtevajo po elektronski pošti: mateja.kapun@slovbistrica.si.

Priložiti morajo dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter s strani fakultete izpisano potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami v vseh že opravljenih letnikih. Potrdilo mora vsebovati originalni žig in podpis s strani fakultete, in je izdano po 15. novembru 2023. Priložiti morajo tudi svoj življenjepis oz. Europass in fotokopijo bančne kartice.

Rok za oddajo vlog je 15. januar 2024.

Vlogo in zahtevane priloge lahko študenti oddajov sprejemni pisarni občine ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: “ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE IZ SKLADA DR. ZORE JANŽEKOVIČ”.

Občina Slov. Bistrica
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button