Delo

Ženske so še vedno premalo zastopane v vodstvu slovenskih podjetij

Kljub vse večjemu številu konkretnih pobud in ozaveščanju o enakosti spolov ter spodbujanju nediskriminacije žensk v različnih sferah življenja, so ženske pri zasedanju mest v upravnih odborih največjih slovenskih podjetij še vedno v manjšini.

Najnovejša raziskava je pokazala, da je v upravah vodilnih slovenskih podjetij (razvrščenih po tržni kapitalizaciji) še vedno zelo majhen odstotek žensk. Nezadostna zastopanost v strukturah korporativnega upravljanja je prisotna tudi v uspešnih podjetjih v regiji JV Evrope, potrjuje raziskava poslovne šole COTRUGLI. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu največjih delniških družb, ki kotirajo na borzi v 8 državah: Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Romunija, Severni Makedoniji in Bolgariji.

Zaostanek v primerjavi z evropskim povprečjem

Analiza sestave uprav 15 največjih slovenskih delniških družb kaže, da je povprečni delež žensk v sestavi uprav le 18,56 odstotka. Nižji odstotek od Slovenije imajo le Hrvaška (16,56 %), Bolgarija (16,95 %) in Romunija (17,55 %). Nekoliko višji odstotek od Slovenije imata BiH (19,86 %) in Črna gora (20,77 %). Optimizem vračata Srbija z odstotkom 27,25 in Makedonija, ki beleži najboljši rezultat v regiji s 33,98 % žensk v vodstvu največjih makedonskih delniških družb.

Za primerjavo, ženske v evropskih malih, srednjih in velikih podjetjih zasedajo 35 odstotkov vodstvenih položajev. Podatki Evropskega inštituta za enakost spolov navajajo Francijo kot državo z najvišjim odstotkom žensk v upravah delniških družb – kar 45 odstotkov.

ženske na vodilnih položajih
Odstotek žensk v upravah delniških družb, ki kotirajo na borzi v JVE.

Z deleži do enakopravnosti

Problem neenakosti pri upravljanju podjetij v podjetjih po Evropi je prepoznala tudi Evropska komisija (EK). Po predlogu EK, ki ga je močno podprla predsednica Ursula Von der Leyen, se načrtuje uvedba minimalnega odstotka žensk na neizvršnih vodstvenih položajih, in sicer od 33 do 40 odstotkov, odvisno od velikosti in strukture podjetja. Podjetja, ki kršijo to pravilo, bi bila soočena s sankcijami, ki bi jih uvedle nacionalne vlade EU.

Ženske na vodilnih položajih

COTRUGLIjeva raziskava je potrdila, da je zastopanost žensk na vodilnih položajih v Sloveniji in regiji JVE še vedno nizka. Najvišji odstotek podjetij z ženskami na vodilnih položajih je v Srbiji (25 %), sledita ji Hrvaška in Romunija s 15 %. V Sloveniji in Črni gori je ta odstotek 7, v BiH, Bolgariji in Makedoniji pa 0.

Na evropski ravni je 19 % žensk na vodilnih položajih.

ženske na vodilnih položajih
Odstotek žensk na vodilnih položajih v vodilnih delniških družbah, ki kotirajo na borzi v JVE.

Opolnomočenje poslovnih žensk

Če pogledamo te rezultate, lahko sklepamo, da si morajo podjetja po vsem svetu še vedno zelo prizadevati za izboljšanje položaja žensk v korporativni hierarhiji, če želijo dati prednost pobudam za raznolikost, enakost in vključevanje v svojih organizacijah in na najvišjih ravneh. Le tako je mogoče doseči enakost spolov v izvršnih odborih.

Poleg spodbujanja ženskega vodstva potrebujejo ženske podporo, priložnosti in izobraževanje za samozavestno vodenje v prihodnosti. Z zagotavljanjem sredstev za podporo programom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja žensk podjetja pooblaščajo ženske, da prevzamejo vodilne položaje.

Cortrugli
Cortrugli

Sorodni članki

Back to top button