Delo

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2020

Univerza v Mariboru na podlagi 12. člena Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter 112. člena Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti objavlja Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2020.

Namen javnega razpisa

Namen Javnega razpisa za zaposlitev raziskovalcev za leto 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je izbrati kandidate za usposabljanje za raziskovalno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, ki bo izbranim kandidatom financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Mentorji in prosta mesta

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih, navedenih v Prilogi 2 »Seznam mentorjev Univerze v Mariboru«.

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oz. k enemu mentorju.

Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov za posamezno razpisano mesto pri enem mentorju več, se prijavljeni kandidati razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela);
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje, ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Kandidat, ki se ob podpisu pogodbe vpisuje v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma je navedeni status že izkoristil, kandidat, ki je prek agencije že bil financiran v programu mladih raziskovalcev, in kandidat, ki že ima opravljen doktorat znanosti, skladno s četrtim odstavkom 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) ne more biti izbran oz. financiran. Morebitne vloge na javni razpis bodo zavrnjene.

Merila za ocenjevanje kandidatov

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
 • že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatom.

Rok in način oddaje prijav

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami v tiskani ali elektronski obliki.

Oddaja prijav v elektronski obliki

Kandidati lahko pošljejo optično prebrani dokument podpisanega prijavnega obrazca s prilogami v .pdf oblikina e-naslov: raziskujmo@um.si do vključno 30. 06. 2020. Pri tem morajo uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.

Oddaja prijav v tiskani obliki

Prijave s prilogami kandidati lahko:

 • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Mariborali
 • jih pošljejo s pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov ali poštni naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 30. 06. 2020.

Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane. V primeru, če odda kandidat prijave k več mentorjem, bo upoštevana tista, ki je bila prva registrirana v sistemu prejete pošte ali e-pošte, preostale bodo neodprte zavržene.

Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni do 31. 7. t.l.

Dodatne informacije

Vse informacije o razpisu najdete tukaj.

 

ŠS UM
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button