Štipendije

Aktualne štipendije Javnega štipendijskega sklada za dijake

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je pravi naslov za iskanje ustreznih štipendij. Čez poletje imamo ravno dovolj časa, da pravilno izpolnimo in oddamo prijavo za želeno štipendijo.

Javni razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

 • Rok prijave: 2. september 2020
 • Vrednost razpisa: 5.051.000,00 evrov.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa

   • Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
   • Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 izobraževali v zadnjem letniku.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2020/2021

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

 • Rok za oddajo vlog: 7. september 2020 (za dijake)
 • Vrednost razpisa: 3.500.000,00 evrov

Pogoji: Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

   • izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
   • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku, Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 in so povzeti tudi v javnem razpisu.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2020/2021 do izteka izobraževalnega programa.

 • Rok prijave: 25. september 2020
 • Vrednost razpisa: 3.500.000,00 evrov
 • Višina štipendije: mesečno 102,40 evra

Pogoji: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

 • Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. septembra 2020.
 • Vrednost razpisa: 250.000,00 evrov
 • Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.
   • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 evrov za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 evrov za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje oziroma v skupni višini največ 1.500,00 evrov, če bo vlagatelj v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko ali magistrsko nalogo.
   • Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 evrov. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Republiko Severno Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali, če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Štipendije za sodelovanje dijakov na tekmovanjih v tujini za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. januarjem 2019 in 30. septembrom 2020.

 • Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. oktobra 2020
 • Vrednost razpisa: 450.000,00 evrov

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada.

Kadrovske štipendije

Sklad na svojih spletnih straneh ponuja tudi ogromno bazo kadrovskih štipendij. Trenutno je nabor velik preko 100 različnih kadrovskih področij. Vsega skupaj pa je na voljo okoli 700 štipendij. Vsekakor se izplača vzeti čas in pregledati cel seznam, ki se nahaja na spletni strani sklada.

 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Pexels

Sorodni članki

Back to top button