Delo

Zaposlovanje mladih in kritična pismenost

V Pekarni Magdalenske mreže so v okviru konzorcijskega partnerstva »Delati skupaj – za solidarno družbo« pripravili raziskovalno poročilo na področju zaposlovanja mladih.

Analiza in smernice za razvoj področja zaposlovanja mladih temeljijo predvsem na strateških nacionalnih dokumentih. Cilj je, da se mlade ob vstopu na trg dela opremljeni z znanji in veščinami s področja delavskih in socialnih pravic. Prav tak oje potrebno, da so seznanjeni z alternativnimi, participatornimi in sodelovalnimi družbenoekonomskimi praksami.

Brezposelnost mladih, segmentiran trg delovne sile in velika prisotnost atipičnih, prekarnih oblik dela pri mladih predstavlja velik problem za osamosvojitev. To tako vpliva na vse nivoje njihovega javnega in zasebnega življenja. Zanimale so jih predvsem javne politike zaposlovanja mladih in načini, na katere država naslavlja in rešuje problem nezaposlenosti mladih. Raziskovali so stanje mladih na trgu dela, pregledali strateške in programske dokumente preučevali pristope države k reševanju problematike zaposlovanja mladih. V tretjem pa so predstavili priporočila za izboljšanje položaja mladih ob vstopu na trg dela.

Zaključki

  • Evropski in nacionalni načrti na področju zaposlovanja se osredotočajo na gospodarsko rast, liberalizacijo gospodarstva in fleksibilnost trga delovne sile.
  • Podjetništvo, ustvarjalnost in inovativnost se v strateških dokumentih pojavljajo kot uspešni modeli za reševanje problemov zaposlovanja.
  • V Resoluciji nacionalnega programa za mlade so opredeljena problemska področja glede zaposlovanja mladih, vendar se z izvedbenimi načrti in ukrepi problemov ustrezno ne rešuje.
  • Slovenija sicer prepoznava razširjenost prekarnih zaposlitev, vendar z ukrepi ne zagotavlja varnih in trajnih delovnih mest.

Na podlagi analize zaključki predstavljajo izhodišča in priporočila ter smernice za vplivanje na strateške dokumente in zakonodajo ter izvajanje drugih aktivnosti zagovorništva s področja zaposlovanja mladih in kritične pismenosti za izboljšanje položaja mladih ob vstopu na trg dela za višjo stopnjo participacije in sodelovanja v družbenoekonomskih praksah.

Poročilo in smernice za razvoj na področju Zaposlovanja mladih in kritične pismenosti lahko preberete na povezavi. V okviru konzorcijskega partnerstva pa so nastale še tri analize s priporočili na področju sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks in sicer na področju zadružništva, prekarnega dela in participatornega proračuna.

 

 mlad.si
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button