IzobraževanjeZnanost

Denarna pomoč za mlade raziskovalce

Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Na Univerzi v Mariboru so predstavili vsebino Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1., ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Višina razpoložljivih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo je 9.614.304,00 evre in omogoča zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru z možnostjo 100 % financiranja za do 56 (3-letnih) podoktorskih raziskovalnih projektov. »Univerza v Mariboru je pomemben razvojni partner na področju Vzhodne kohezijske regije in širše, prav tako aktivno sodeluje s številnimi mednarodnimi institucijami in centri znanja. Da bomo svoje raziskovalno delo lahko še bolj oplemenitili, vabim doktorje znanosti, da se prijavijo na objavljen razpis,« poudarja rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. Na Univerzi v Mariboru v teh dneh poteka tudi dogodek »Dnevi internacionalizacije in razvoja mednarodnih projektov«, katerega namen je spodbujanje nadaljnje znanstvene odličnosti raziskovalcev Univerze v Mariboru kot enega najpomembnejših in privlačnih partnerjev v inovacijskih partnerstvih.

Univerza v Mariboru na področju znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti sledi Strategiji znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti Univerze v Mariboru 2013-2018, Strategiji razvoja Univerze v Mariboru 2014-2020, usklajenih s strateškimi usmeritvami na navedenem področju v Sloveniji in Evropski uniji. Razvijajo številne raziskovalne vede in področja v okviru 17 fakultet prek številnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, podoktorskih projektov ter ciljnih raziskovalnih projektov. »Na Univerzi v Mariboru si prizadevamo predvsem za interdisciplinarno povezovanje raziskovalcev v skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih, v katerih sodeluje več članic z več področij, ter spodbuja vključevanje študentov v raziskovalno in projektno delo ter povezovanje le-teh z gospodarskim in družbenim okoljem,« poudarja prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Zoran Ren.

Višina razpoložljivih sredstev za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere za Vzhodno kohezijsko regijo je več kot 9,6 milijona evrov.

»Prenos znanja in tehnologij predstavlja eno od poslanstev Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalnim in pedagoškim delom tvori nedeljivo celoto. Kljub temu je vanj celo v razvitih zahodnih državah aktivno vpetih zgolj okrog 5 odstotkov univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev,« poudarja prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru prof. dr. Urban Bren. Posledično je treba zaposlene nenehno osveščati o pomenu prenosa znanja in tehnologij, čemur je namenjen prav dogodek Dnevi internacionalizacije in razvoja mednarodnih projektov. »Raziskovalec namreč svoj izum ali inovacijo plasira na globalno tržišče, zato je članstvo v mednarodnih konzorcijih, projektih in platformah nadvse pomembno. Nenazadnje pa si s pomočjo dogodka tudi želimo, da podjetja iz Vzhodne kohezijske regije prepoznajo Univerzo v Mariboru za centralno vstopno točko, kadar se soočijo s problemi s področja raziskav in razvoja,« še poudarja prof. dr. Bren.

Prenos znanja in tehnologij predstavlja eno od poslanstev Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalnim in pedagoškim delom tvori nedeljivo celoto. 

Univerza v Mariboru dejavno sodeluje s številnimi mednarodnimi izobraževalnimi institucijami in centri znanja ter je aktivno vključena v pomembna mednarodna združenja na področju visokošolskega izobraževanja. Na osnovi podpisanih bilateralnih sporazumov Univerza v Mariboru sodeluje z 117 ustanovami s 4 celin, je članica mednarodnih visokošolskih zvez, kot je Podonavska rektorska konferenca (DRC) in Rektorsko konferenco Alpe-jadran, Združenja evropskih univerz (EUA), Evropske športne mreže (ENAS), mreže univerz, ki se nahajajo v bivših oz. bodočih evropskih prestolnicah kulture (UNEECC) in Evropskega združenja managerjev v znanosti EARMA. Prav tako je članica Delovanja Združenih narodov na področju visokega šolstva UN Academic Impact ter Mednarodnega observatorija za rangiranje univerz in odličnost IREG. Z regionalnega vidika so v ospredju aktivnosti za sodelovanje v realizaciji Podonavske strategije. V projektih Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij in agencij (Erasmus+, CEEPUS, EUREKA, Obzorja 2020, OZN, IREG, ipd.) si prizadeva za kakovostno projektno sodelovanje na mednarodni ravni.

Tudi Internacionalizacija je del strategije Univerze v Mariboru, ki se zelo intenzivno izvaja. V zadnjih letih so bistveno povečali obseg nacionalne in mednarodne mobilnosti študentov, profesorjev, administrativnega in tehničnega osebja ter okrepili mednarodno sodelovanje na področju raziskovanja. Tako zelo aktivno sodeluje v programih Erasmus in Erasmus+ kakor tudi v mednarodnih projektih v okviru največjih programov Evropske unije (EU) za programsko obdobje 2014-2020, kot so Obzorje 2020, Interreg 2014-2020 – transnacionalno, čezmejno in medregionalno sodelovanje, v projektih, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike ipd. V mednarodnem prostoru si Univerza v Mariboru aktivno prizadeva za povečanje števila in obsega mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov v EU in izven EU s poudarkom na spodbujanju interdisciplinarnega sodelovanja tudi med članicami Univerze v Mariboru.

Rok za prijavo na Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. je 5. oktober 2018 do 12. ure, besedilo razpisa in vsa razpisna dokumentacija pa je objavljena na tej povezavi.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGUM
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button