Zdravje

Svetovni dan zdravja ob 75. obletnici WHO in 100. obletnici NIJZ

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) letos praznuje 75 let delovanja. Zato ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, v ospredje postavlja slogan "Zdravje za vse: 75 let za javno zdravje". Kampanja se s tem osredinja na pomembnost izboljšanja zdravja vseh in zmanjševanja neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev. Hkrati 100. obletnico praznuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Svetovni dan zdravja je lahko tudi pomemben trenutek za razmislek o lastnem zdravju. Pogovor lahko pomaga zmanjšati stigmatizacijo, povezano z boleznijo, in prispeva k temu, da več ljudi poišče podporo in zdravljenje. Ob svetovnem dnevu zdravja pa v ospredje postavljamo predvsem varovanje in krepitev zdravja vsakega posameznika.

Ozaveščenost in zdravstvena pismenost lahko pomembno prispevata k varovanju in krepitvi zdravja ljudi. Zdrav življenjski slog, kamor med drugim prištevamo zdravo prehranjevanje, redno telesno dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k večji kakovosti življenja. Svoje zdravje pa lahko spremljamo tudi z udeležbo v preventivnih zdravstvenih programih in v državnih presejalnih programih iz različnih področij varovanja zdravja.

Kako zdravi smo v Podravju?

Podravje je notranje zelo raznolika regija in v njej najdemo tudi nekatera najrevnejša območja v Sloveniji. Socialno-ekonomski pogoji pa pomembno vplivajo na življenjske navade prebivalcev, ki se kažejo skozi manj zdrav življenjski slog, v razlikah v obolevnosti in pričakovanem trajanju življenja. Pomemben napredek v zdravstvenih izidih populacije lahko dosežemo, če izboljšamo širše socialno, ekonomsko in fizično okolje, v katerem prebivalci živijo. Tako je v zdravstvenem stanju in zdravem življenjskem slogu prebivalcev Podravja v primerjavi s povprečjem v preostali Sloveniji še precej možnosti za izboljšanje.

Po podatkih iz raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije«iz leta 2020 sicer večina prebivalcev Podravja ocenjuje svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro. Ob tem spodbudnem podatku pa je enako pomembno, da so na voljo tudi različne možnosti za ohranjanje in krepitev svojega zdravja tako z udeležbo v preventivnih in presejalnih programih kot tudi z zdravim življenjskim slogom.

svetovni dan zdravja
Na sliki NIJZ prikazuje nekaj možnosti preventivnih programov oziroma koliko se jih prebivalci Podravja poslužujejo.

Svetovni dan zdravja je zato med drugim praznik vseh, ki aktivno in odgovorno pristopijo h skrbi za svoje zdravje.

NIJZ, o-STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button